Projekty realizowane w Gminie Milejów

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Milejów-Osada, ul. Topolowa 5, 21-020 Milejów

Aktualności, Projekty realizowane w Gminie Milejów

 

Źródło dofinansowania zadania: środki budżetu państwa.

Nazwa programu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Milejów-Osada, ul. Topolowa 5, 21-020 Milejów

Wartość dofinansowania: 93 475,00 zł

Całkowita wartość zadania: 116 843,75 zł

Więcej

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Aktualności, Projekty realizowane w Gminie Milejów

Gmina Milejów zakończyła przebudowę drogi gminnej nr 105342L na odcinku od km 0+002,67 do km 1+455,00 w msc. Ostrówek-Kolonia gm. Milejów”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło na wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz jej oznakowanie.

Więcej

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Maryniowie

Projekty realizowane w Gminie Milejów

Źródło dofinansowania zadania: środki budżetu państwa.

Nazwa programu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021

Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Maryniów 11a, 21-020 Milejów

Wartość dofinansowania: 154 943,00 zł

Całkowita wartość zadania: 193 678,79 zł

Krótki opis zadania: Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące utworzenia i wyposażenia Klubu, umiejscowione będzie na parterze budynku po byłej szkole podstawowej w Maryniowie, której właścicielem jest Gmina Milejów. W miejscowości tej prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, skupiające wokół siebie osoby z grupy docelowej, tj. 60+. Dzięki pozyskanej dotacji, pomieszczenia przeznaczone na Klub „Senior+” dostosowane zostaną do standardu placówek przeznaczonych dla osób

Więcej

Gminny Żłobek „Bajkowa przystań” w Jaszczowie

Projekty realizowane w Gminie Milejów

Źródło dofinansowania zadania: środki budżetu państwa oraz środki Funduszu Pracy.

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”

Nazwa zadania: „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 Milejów” – Moduł 1a i 1b

Nazwa zadania: „Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z udziałem wcześniejszych edycji

Więcej

TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”

Projekty realizowane w Gminie Milejów

W Gminie Milejów zakończono budowę kolejnej dużej inwestycji, która posłuży wszystkim mieszkańcom. Z nowoczesnego placu targowego, zlokalizowanego przy ulicy Fabrycznej, będą mogli korzystać sprzedawcy, rolnicy, przedsiębiorcy oraz twórcy ludowi. Celem zrealizowanej inwestycji jest poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości dla osób z terenów wiejskich, które zyskają możliwość bezpośredniej sprzedaży swoich produktów. To ma być przede wszystkim miejsce, w którym handlować będą mogli rolnicy, rękodzielnicy oraz drobni przetwórcy.

Więcej

Poprawa efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej – budynek Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie

Projekty realizowane w Gminie Milejów

Szanowni Mieszkańcy!

Projekt o numerze RPLU.05.02.00-06-0093/16 realizowany jest w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przewidywany termin zakończenia projektu przypada na dzień 15.09.2020 roku.

Więcej

Nowa przestrzeń wyrazu dla kultury – rozbudowa budynku GOK wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie

Projekty realizowane w Gminie Milejów

Szanowni Mieszkańcy!

Projekt o numerze RPLU.13.04.00-06-0068/17 realizowany jest w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Przewidywany termin zakończenia projektu przypada na dzień 28.01.2022 roku.

W ramach działań promujących realizację projektu zlecono wykonanie skaningu, stworzenia modelu 3D terenu i obiektów położonych na terenie gminy Milejów. Zakres opracowania dotyczy działań rewitalizacyjnych w granicach ulic Chmielna – Klarowska – Kasztanowa – granica GOK.

Wizualizacja 3D – GOK i tereny przyległe