Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego.

Przez poniższy formularz dokonasz zgłoszenia inicjatywy i propozycji rozwiązań planistycznych dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, na podstawie uchwały Rady Gminy Milejów nr XXXVII/223/18 z dnia 11 maja 2018 r. oraz uchwały Rady Gminy Milejów nr XXXIX/233/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

Korzystając z poniższego formularza kontaktowego wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich

Więcej

Spotkania konsultacyjne

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Zapraszam w dniach od 05.10.2020 r. do 16.10.2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Milejów na indywidualne spotkania konsultacyjne w ramach projektu ,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.
Celem spotkań będzie zasięgnięcie opinii i sugestii mieszkańców, przedsiębiorców oraz właścicieli terenów objętych opracowaniem MPZP w rozpoczętym procesie planistycznym mającym na celu wypracowanie koniecznych zmian i aktualizacji w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Milejów.
W związku z oznaczeniem powiatu łęczyńskiego czerwoną strefą przez Ministra Zdrowia, a także z uwagi na rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz innych chorób

Więcej

Spotkania konsultacyjne

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

nformuję, że w dniach od 25.05.2020 r., do 29.05.2020 r., w godzinach od 9.00 – 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Milejów (sala konferencyjna), odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach projektu ,,Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

Z uwagi na rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, oraz innych chorób zakaźnych informuję, że spotkania z ankieterami zostały zorganizowane na okres 5 dni roboczych w celu odbycia spotkań z jak najmniejszą liczbą osób.

Zaproszenie skierowane jest do osób objętych procedurą zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów, na podstawie uchwał Rady Gminy Milejów: nr

Więcej