Załatwianie spraw w urzędzie

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

– Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

– Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OCHRONA ŚRODOWISKA

– Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

– Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewów (osoby fizyczne)

– Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PODATKI I OPŁATY

– Podatek od nieruchomości od osób prawnych

– Podatek od osób fizycznych

– Podatek rolny od osób prawnych

– Podatek od środków transportowych

– Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata targowa

EWIDENCJA LUDNOŚCI

– Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

– Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

URZĄD STANU CYWILNEGO

– Wymiana dowodu osobistego/wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

– Wydanie dowodu osobistego przez internet

NIERUCHOMOŚCI – PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

– Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

NIERUCHOMOŚCI – PODZIAŁ, ROZGRANICZANIE, NADANIE NUMERU

– Ustalenie numeru porządkowego budynku/nieruchomości

– Podziały nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA, ZAMIANA

– Wydzierżawienie nieruchomości

– Zamiana nieruchomości gruntowych

– Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

– Sprzedaż nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym

DODATKI, DOTACJE, DOFINANSOWANIE

– Dofinansowanie z programu „Rodzina 500+”

– Zwrot podatku akcyzowego

– Dodatki mieszkaniowe

– Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

– Dodatek węglowy

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek elektryczny

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz z sieci gazowej

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ALKOHOLE

– Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

– Działalność gospodarcza

– Działalność regulowana

– Tarcze antykryzysowe dla firm w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

BUDOWNICTWO, INWESTYCJE, DROGI

– Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam

– Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

– Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

POZOSTAŁE

– Dostęp do informacji publicznej

PRZYDATNE FORMULARZE

– Oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby dokonującej demontażu wyrobów zawierających azbest

SAMORZĄDOWE BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

– WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/OŚRODKA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

– WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022