Gospodarka odpadami

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Milejów zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/226/21 z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5606) oraz Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/225/21 z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5605)  z dniem 1.01.2022r. Gmina Milejów stosownie  do  art.  6c  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź zm.), rezygnuje z możliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W związku z powyższym zobowiązani są Państwo do podpisania umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w tut. urzędzie. W sytuacji, gdy nieruchomość wykorzystywana jest w części na cele mieszkaniowe oraz na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
1) uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej nieruchomość zamieszkałą, zgodnie ze złożoną deklaracją;
2) zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, dla części nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli  wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
W związku z powyższym, wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Milejów są zobowiązani zawrzeć takie umowy od dnia 01.01.2022 roku i przedstawić kopię tego dokumentu w Urzędzie Gminy w Milejowie.
Jednocześnie informuję, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 r. zmienił się adres siedziby Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z Milejów-Osada ul. Wesoła 18, 21-020 Milejów na Milejów-Osada ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów.

Rada Gminy Milejów Uchwałą Nr XXXVII/229/21 z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków jednorodzinnych:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 4 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie z danej nieruchomości

Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków wielolokalowych:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danego lokalu
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 2 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie z danego lokalu

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość pozbycia się odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Klarowskiej 23 w miejscowości Milejów-Osada świadczy usługi w środy, w godzinach 8.00 do 14.00, numer telefonu (81) 75-72-051.

W wyniku zmian ustawowych gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych obowiązują od 1 lipca 2013 roku.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Milejów podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

AKTUALNY FORMULARZ DEKLARACJI – (DO WYDRUKU)     (FORMULARZ AKTYWNY)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH    (FORMULARZ)   (FORMULARZ AKTYWNY)

DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ MILEJÓW W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (FORMULARZ W FORMACIE .DOC)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można oddać do sklepu przy zakupie nowego sprzętu.

PUNKTY ZBIERANIA FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Milejów, pok. nr 12A lub u sołtysów.

Telefony kontaktowe: 814787640, 814787641, 814787642

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWKI OPŁATY
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/221/21 z dnia 29 listopada 2021 roku od dnia 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 22 zł od osoby, natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 44 zł od osoby.
Sposób pobierania opłaty za odpady komunalne oraz numery kont bankowych pozostają bez zmian.

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY MILEJÓW

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MILEJÓW

AKTUALIZACJA 2024

AKTUALIZACJA 2023

AKTUALIZACJA 2022

AKTUALIZACJA 2021

AKTUALIZACJA 2020

AKTUALIZACJA 2019

AKTUALIZACJA 2018

AKTUALIZACJA 2017

AKTUALIZACJA 2016

AKTUALIZACJA 2015