Gospodarka odpadami – aktualizacja 2021

1. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

3. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA / OGRANICZENIE MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2014 R., 2015R., 2016R., 2017R., 2018R., 2019R., 2020R.

4. UCHWAŁA NR XXXVII/221/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

5. UCHWAŁA NR XXXVII/222/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. UCHWAŁA NR XXXVII/223/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

7. UCHWAŁA NR XXXVII/224/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

8. UCHWAŁA NR XXXVII/225/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Milejów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

9. UCHWAŁA NR XXXVII/226/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od określonych nieruchomości

10. UCHWAŁA NR XXXVII/227/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11. UCHWAŁA NR XXXVII/228/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

12. UCHWAŁA NR XXXVII/229/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Milejów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13. UCHWAŁA NR XXXVII/230/21 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej