Nieodpłatna pomoc prawna

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łęczyńskiego w 2023 r.
Starosta Łęczyński informuje, iż od dnia 1 stycznia 2023 r. zmianie ulega harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu łęczyńskiego.
Pomoc w punktach świadczona będzie wyłącznie osobom wcześniej zapisanym na porady.

Mapa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

HARMONOGRAM PRACY

PUNKT NR 1 prowadzony przez Powiat Łęczyński
Lokalizacja – ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9 pokój nr 7, 21-010 Łęczna (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

PUNKT NR 2 prowadzony przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”

Lokalizacja nr 1 – ŁĘCZNA
ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9 pokój nr 7 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek 12.00 – 16.00
środa 12.00 – 16.00 (mediacje)

Lokalizacja nr 2 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
środa 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 3 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów
czwartek 10.00 – 14.00

Lokalizacja nr 4 – MILEJÓW
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów
parter pokój nr 20
wtorek 11.00 – 15.00

ZAPISY:
– telefoniczne: (81) 53 15 281, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
– za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/
– e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

– przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

– nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

– nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

-przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej przeprowadzenie mediacji,

-udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

– sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne  poradnictwo obywatelskie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Do pobrania:

Informator dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.