Ważne dokumenty

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Milejów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów (zmiana 2018) 

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Milejów na lata 2014-2032

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2017 r.

Strategia Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2022

Lokalna Grupa Działania Fundacji “Nasza Nadzieja” – Prezentacja

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Milejów

Strategia Rozwoju Gminy Milejów na lata 2009-2015

Program Ochrony Środowiska Gminy Milejów

Plan Rozwoju Lokalnego

Statut Gminy Milejów

Fundacja “Nasza Nadzieja” Lokalna Strategia Rozwoju

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Milejów (aktualizacja)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejów (część A)

Załącznik graficzny do SUiKZP (część A)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejów (część B)

Załącznik graficzny do SUiKZP (część B)

Załącznik graficzny do SUiKZP (część B)

Ekofizjografia

Ekofizjografia załącznik graficzny

Ekofizjografia załącznik graficzny

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejów (część A) – zmiana

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejów (część B) – zmiana

Analiza stanu gospodarki odpadami

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2015 r.