Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Milejów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Gminy Milejów.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-01 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29 r.

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Mariola Dziurka

Email: sekretariat@milejow.pl

Telefon: 0814787610

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-06 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny ITLU Sp. Z o.o. ul. Nałęczowska 51A, 20-701 Lublin.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dokumenty

Na stronach gminy znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

 • „Wersja kontrastowa”
 • „Wersja tekstowa”
 • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
 • „Wersja czytana – lektor”
 • „Wersja językowa”
KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

Na serwisie Gmina Milejów pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

10. Dostępność architektoniczna

Wejście do obiektu i otoczenie budynku: Budynek: Urząd Gminy w Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów Do budynku prowadzi 1 wejście, główne od strony ulicy. Do wejścia prowadzą: schody oraz pochylnia dla wózków znajdujący się przy schodach. Otoczenie budynku umożliwia użytkownikom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do niego. Miejsca parkingowe są zlokalizowane bezpośrednio przy wejściach do obiektu. Odpowiednio oznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przed wejściem do budynku i umożliwia osobie jeżdżącej na wózku zjechanie do niego. Strefa wejścia umożliwia poruszaniu się, posiada szeroki chodniki i schody. Przed budynkiem znajduje się szeroka pochylnia. Drzwi wejściowe do obiektu są szerokie, szklane, otwierane, mają kontrastujące pasy na wysokości wzroku osoby dorosłej oraz osoby niskiej, poruszającej się na wózku (lub dziecka). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada parter, I i II piętro. Na piętra prowadzą schody z poręczą. Hol wejściowy jest wygodny dla użytkowników. Po jednej stronie znajduje się strefa przeznaczona do oczekiwania. Strefa komunikacyjna nie ma przeszkód i umożliwia wygodne przemieszczanie się osób. Światło jest rozproszone. W strefie swobodnie mogą przebywać osoby na wózkach. Użytkownik może być obsłużony zarówno na stojąco jak i na siedząco. W holu nie występują zbędne elementy informacyjne. Na korytarzach w budynku drzwi oraz krawędzie styku ścian i podłogi są oznaczone. Miejsca oczekiwania są zlokalizowane we wnękach jak i wzdłuż korytarzy – znajdujące się w nich meble nie stanowią potencjalnych "potykaczy”. Światło jest rozproszone i równomiernie oświetla korytarze – bez tworzenia ostrych cieni. Kolory ścian i podłóg są stonowane. Nie ma refleksów świetlnych oraz kontrastowych wzorów, nie ma szklanych przegród ani połyskujących posadzek. Kondygnacje są oznaczone w widoczny i kontrastowy sposób. Początek i koniec biegu schodów oznaczony jest kontrastową taśmą na poziomie parterui piętra. Drzwi do pomieszczeń są oznaczone cyframi i napisami. Prawidłowo i czytelnie oznakowane są kierunki do poszczególnych pomieszczeń. Informacje umieszczone na tablicach ogłoszeń są w pełni czytelne i widoczne z pozycji stojącej i siedzącej. W pokonywaniu barier w Urzędzie Gminy Milejów bezpośrednio pomagają pracownicy Urzędu Gminy Milejów udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy i niezbędnych informacji. Pracownik po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej realizuje je bądź zawiadamia merytorycznego pracownika Urzędu, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej i służy pomocą w opuszczeniu budynku Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osóba z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę. Osoby niesłyszące i doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Podstawą do zapewnienia usług tłumacza migowego jest dokonanie zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie na: adres e-mail: sekretariat@milejow.pl , telefonicznie na nr 814787610. Zgłoszenia można również dokonać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów. Budynek Urzędu Gminy Milejów w celu zapewnienia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych stosownie do udzielonych rekomendacji poaudytowych jakie zostały przeprowadzone, zostały uwzględnione w projekcie budowalnym w celu dostosowania pomieszczeń i kondygnacji budynku urzędu Gminy Milejów.
Wynik validatora

* Niniejszy Certyfikat potwierdza, że aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzględnia poziomu dostępności wszystkich publikowanych treści.