Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, którego celem jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych netto miesięcznie,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych netto miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 netto złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6+ osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 netto złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania gospodarstwa domowego (tj. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi). Warunkiem otrzymania podwyższonego świadczenia jest dokonanie wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Sposób obliczania dochodu

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Terminy

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek:

 • do 31 stycznia (wypłata nastąpi w dwóch ratach, pierwsza do 31 marca 2022 r. druga do 02 grudnia 2022 r.)
  • lub
 • do 31 października 2022 roku (wypłata 100% dodatku zostanie wypłacona do 02 grudnia 2022 r.).

Osoby, które złożą wniosek:

 • do 31 lipca 2022 r. rokiem bazowym do ustalenia dochodu będzie rok 2020;
 • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. rokiem bazowym do ustalenia dochodu będzie rok 2021.

Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia

Dostępne są pod wskazanym linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Milejów, pok. 12b (I piętro) w  pon., śr. ,czw., pt. w godzinach 7:00-15:00, wt. w godz. 8:00-16:00