Wydanie dowodu osobistego przez internet

Dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Jeżeli ukończyłeś 12 rok życia, to aby dokończyć składanie wniosku, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez internet, musisz przyjść do urzędu, aby złożyć odciski palców i podpis (dane te zostaną zamieszczone w twoim dowodzie). Jeśli tego nie zrobisz Twój wniosek nie zostanie zrealizowany.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez 5 lat, dla pozostałych osób przez 10 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka składa rodzic, opiekun lub kurator.
Do wniosku załącz:
– plik z aktualnym kolorowym zdjęciem, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu
https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

W przypadku dzieci do 12. roku życia.
Gdy rozpoczniemy realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Sprawdzaj zawartość Twojej skrzynki. Gdy zajdzie konieczność uzupełnienia danych lub fotografia będzie nieprawidłowa – poinformujemy Cię o tym. Brak kontaktu i nieuzupełnienie braków skutkuje wydaniem decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, którą również przesyłamy przez ePUAP.

W przypadku osób powyżej 12. roku życia.
W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku należy przyjść do urzędu w celu złożenia podpisu (podpis zostanie zamieszczony na dowodzie osobistym) oraz pobrania odcisków palców.

Małoletni od ukończonego 12. roku życia, których dotyczy wniosek muszą być obecni podczas czynności realizacji wniosku. Niestawienie się we wskazanym okresie pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Na stronie www.obywatel.gov.pl możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Na dowód wnioskowany przez internet dla osób powyżej 12. roku życia czekasz maksymalnie 30 dni, licząc od dnia złożenia podpisu i pobrania odcisków palców. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Dowód osobisty złożony przez internet dla dziecka do 12. roku życie odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty. Dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy odbiorze.

Warstwa elektroniczna
Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty:
1. Certyfikat obecności aktywny jest w każdym dowodzie
2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienie dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN.
3. Certyfikat podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN 6-cyfrowy.

Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym.

Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. e-Dowodu) znajdziesz https://www.gov.pl/web/e-dowod

Podstawa prawna
– ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych,
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
– ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
– ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.