Dodatek węglowy – zmiany w ustawie

Dodatek węglowy ważne informacje.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w budynku Urzędu Gminy Milejów, p. 12B (I piętro) w godzinach pon., śr.- pt. w godzinach 7:00-15:00. oraz wt. godz. 8:00-16:00.

Dodatek węglowy w wysokości 3000,00 zł jest świadczeniem jednorazowym. Przysługuje bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego.

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do pobrania:

Formularz wniosku

Klauzula RODO

UWAGA

Od dnia 20 września 2022 r. obowiązują zmiany w dodatku węglowym.

  • Zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) obowiązują od dnia 20.09.2022r.

Nowelizacja wprowadziła następujące zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy:

  • Warunek wpisania źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (tzw. CEEB) uznaje się za spełniony, jeżeli główne źródło ogrzewania go zostało wpisane do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
  • W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

1 adres = 1 dodatek

  • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
  • Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym został przyznany dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, albo kotłem gazowym zasilanym skroplonym gazem LPG, albo kotłem olejowym.
  • Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie:

– zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

– informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

– świadczenia wychowawczego,

– dodatku osłonowego,

– dodatku mieszkaniowego,

– danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

  • Jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości, Wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 22, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.
  • Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
  • Do wniosków o wypłatę dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 20 września 2022 r. stosuje się znowelizowane przepisy.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

– Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Obraz Ben Scherjon z Pixabay

Data opublikowania: 10:42, 24 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ważne