Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w wysokości:

– 3000 zł dla źródeł ciepła zasilanych peletem drzewnym,

– 1000 zł dla źródeł ciepła zasilanych drewnem kawałkowym,

– 500 zł dla źródeł ciepła zasilanych skroplonym gazem LPG (dodatek nie obejmuje gazu ziemnego dystrybuowany siecią gazową oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej),

– 2000 zł dla źródeł ciepła zasilanych olejem opałowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

1 adres = 1 dodatek

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Termin składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie:

– zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB,

(Warunek wpisania źródła ogrzewania do CEEB uznaje się za spełniony, jeżeli główne źródło ogrzewania zostało wpisane do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB)

– informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

– świadczenia wychowawczego,

– dodatku osłonowego,

– dodatku mieszkaniowego,

– danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości, Wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 22, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Do pobrania:

1. Formularz wniosku

2. Klauzula RODO

Obraz Pexels z Pixabay

Data opublikowania: 10:38, 27 września 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ważne