Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz z sieci gazowej

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Warunki, które należy spełnić aby otrzymać refundację podatku VAT:
– zgłoszenie lub wpisanie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
– wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2021 nie przekracza kwoty 1500,00 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, bądź nie przekracza kwoty 2100,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
– faktura za dostarczone paliwa gazowe od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z rzeczywistym odczytem gazomierza (faktura prognozowana nie jest podstawą do wypłaty refundacji podatku VAT),
– dowód zapłaty ww. faktury.
Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundacje podatku VAT w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania nie później.

Do pobrania:

Formularz wniosku

Klauzula informacyjna


Obraz PublicDomainPictures z Pixabay

Data opublikowania: 13:57, 1 marca 2023

Kategorie: Aktualności