Gminny Żłobek „Bajkowa przystań” w Jaszczowie

Źródło dofinansowania zadania: środki budżetu państwa oraz środki Funduszu Pracy.

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”

Nazwa zadania: „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 Milejów” – Moduł 1a i 1b

Nazwa zadania: „Zapewnienie funkcjonowania 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z udziałem wcześniejszych edycji Programu „MALUCH” – Gminny Żłobek „Bajkowa przystań” w Jaszczowie, Jaszczów 24, 21-020 Milejów” – Moduł 2

Wartość dofinansowania:
722 930,00 PLN – Moduł 1a i 1b
23 040,00 PLN – Moduł 2

Całkowita wartość zadania:
904 011,73 – Moduł 1a i 1b

Krótki opis zadania: Pozyskana dotacja pozwoliła na zakup i montaż nowego wyposażenia: mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Żłobek czynny jest od godziny 6.30 do 16.30. Umożliwiło to wielu rodzicom mającym dzieci do 3 roku życia, podjęcie pracy w pełnym wymiarze godzin. W żłobku powstały dwie sale dla dzieci, każda z własną łazienką przystosowaną dla najmłodszych. Nie zabrakło też w pełni wyposażonej kuchni oraz pomieszczeń gospodarczych. Na terenie wokół obiektu zbudowany został nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Prace inwestorskie obejmowały wykonanie zewnętrznej klatki chodowej, a także instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne oraz prace budowlane, mające na celu dostosowanie budynku do wymagań funkcjonalnych nowego żłobka. Dzięki pozyskanej dotacji częściowo sfinansowane zostały również koszty funkcjonowania żłobka.


Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Data opublikowania: 11:11, 24 czerwca 2021

Kategorie: Projekty realizowane w Gminie Milejów