Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Milejów-Osada, ul. Topolowa 5, 21-020 Milejów

 

Źródło dofinansowania zadania: środki budżetu państwa.

Nazwa programu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Milejów-Osada, ul. Topolowa 5, 21-020 Milejów

Wartość dofinansowania: 93 475,00 zł

Całkowita wartość zadania: 116 843,75 zł


Krótki opis zadania: Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące utworzenia i wyposażenia Klubu, umiejscowione będzie w budynku zlokalizowanym przy ul. Topolowej 5 w miejscowości Milejów-Osada. Inicjatywa ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych, którzy z racji wieku i utrudnień komunikacyjnych mają ograniczony dostęp do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Zachętę dla członków Klubu do wyjścia z domu i zaangażowania się w działania na rzecz innych osób stanowić będą różnego typu zajęcia. Dzięki pozyskanej dotacji, pomieszczenia przeznaczone na Klub „Senior+” dostosowane zostaną do standardu placówek przeznaczonych dla osób starszych – bez barier architektonicznych. W efekcie wykonanych prac zostanie zaadaptowanych 187,48 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz zakupione zostanie wyposażenie Klubu „Senior+”. W placówce powstaną następujące pomieszczenia: ogólnodostępna sala pełniąca jednocześnie funkcję jadalni, pomieszczenie biurowe, aneks kuchenny, wyposażony w urządzenia i naczynia do przygotowania oraz spożycia posiłku, łazienka, pomieszczenie holu, pełniące zarazem miejsce szatni dla seniorów oraz pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Klub „Senior+” rozpocznie działanie w I kwartale 2024 roku, poprzez umożliwienie seniorom korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, w zakresie edukacyjnym, kulturowym, rekreacyjnym i sportowym.


Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Data opublikowania: 13:39, 1 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności, Projekty realizowane w Gminie Milejów