Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Maryniowie

Źródło dofinansowania zadania: środki budżetu państwa.

Nazwa programu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021

Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Maryniów 11a, 21-020 Milejów

Wartość dofinansowania: 154 943,00 zł

Całkowita wartość zadania: 193 678,79 zł

Krótki opis zadania: Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące utworzenia i wyposażenia Klubu, umiejscowione będzie na parterze budynku po byłej szkole podstawowej w Maryniowie, której właścicielem jest Gmina Milejów. W miejscowości tej prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, skupiające wokół siebie osoby z grupy docelowej, tj. 60+. Dzięki pozyskanej dotacji, pomieszczenia przeznaczone na Klub „Senior+” dostosowane zostaną do standardu placówek przeznaczonych dla osób starszych – bez barier architektonicznych. Konieczna będzie adaptacja pomieszczeń, ale dzięki temu zostanie maksymalnie wykorzystana już istniejąca przestrzeń. Klub „Senior+” utworzony zostanie po to, aby seniorzy nie czuli się wykluczeni ze środowiska społecznego i nadal aktywnie funkcjonowali w dynamicznie rozwijającym się świecie. W efekcie wykonanych prac zostanie zaadaptowanych 132,52 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz zakupione zostanie wyposażenie Klubu „Senior+”. W placówce powstaną następujące pomieszczenia: ogólnodostępna sala pełniąca jednocześnie funkcję jadalni, aneks kuchenny, wyposażony w urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, łazienka wyposażona w 2 toalety i umywalki, pomieszczenie holu, pełniące zarazem miejsce szatni dla seniorów oraz pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Klub „Senior+” rozpocznie działanie w I kwartale 2022 roku, poprzez umożliwienie seniorom korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, w zakresie edukacyjnym, kulturowym, rekreacyjnym i sportowym.

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

Data opublikowania: 11:12, 28 lipca 2021

Kategorie: Projekty realizowane w Gminie Milejów