Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020

Budowa kanalizacji w Gminie Milejów – aglomeracja Milejów

Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020

Sieć kanalizacyjna w gminie Milejów jest coraz dłuższa. Gmina Milejów realizuje projekt budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Milejów tj. w miejscowościach: Milejów, Jaszczów, Łysołaje i Łysołaje-Kolonia, współfinansowany ze środków unijnych, którego efektem końcowym będzie wybudowanie ok. 36 kilometrów nowej sieci oraz podłączenie nowych użytkowników w liczbie ponad 1900 RLM (Realnej Liczbie Mieszkańców).

Projekt kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Milejów obejmuje wszystkie gospodarstwa, których przyłączenie do projektowanej kanalizacji i wykonanie jest możliwe pod względem technicznym. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Więcej

Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów

Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020

Trwają roboty budowlane w miejscowościach: Milejów, Jaszczów, Łysołaje realizowane w ramach projektu „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu”.
Na terenie aglomeracji planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 32,06 km co umożliwi podłączenie dodatkowych osób z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków, jak i nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy podłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu, w liczbie 1905 RLM (Realnej

Więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020

Do pobrania treść zawiadomienia o wyborze oferty dla zadania Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu.
Część I zamówienia obejmuje wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Milejów wieś.

Budowa kanalizacji ścieków w msc. Milejów, Jaszczów i Łysołaje

Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020

Wniosek Gminy Milejów, złożony w partnerstwie ze Spółką Wodno-Ściekową w Milejowie, uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Projekt pn. „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu” zostanie objęty dofinansowaniem POIiŚ w ramach osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą POIiŚ – Narodowym

Więcej