Budowa kanalizacji w Gminie Milejów – aglomeracja Milejów

Sieć kanalizacyjna w gminie Milejów jest coraz dłuższa. Gmina Milejów realizuje projekt budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Milejów tj. w miejscowościach: Milejów, Jaszczów, Łysołaje i Łysołaje-Kolonia, współfinansowany ze środków unijnych, którego efektem końcowym będzie wybudowanie ok. 36 kilometrów nowej sieci oraz podłączenie nowych użytkowników w liczbie ponad 1900 RLM (Realnej Liczbie Mieszkańców).

Projekt kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Milejów obejmuje wszystkie gospodarstwa, których przyłączenie do projektowanej kanalizacji i wykonanie jest możliwe pod względem technicznym. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności jej art. 5 ust. 1 pkt 2, nakładają obowiązek na właścicieli nieruchomości utrzymanie czystości
i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Gospodarka ściekowa pozostaje jednym z najpilniejszych do rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych gminy Milejów, dlatego przystąpiono do realizacji projektu prowadzącego do rozwoju infrastruktury związanej z zagospodarowaniem ścieków bytowych, dzięki czemu zwiększy się udział osób objętych zbiorczym systemem odprowadzania ścieków. Funkcjonujące na terenie gminy szamba zostały w większości wykonane wiele lat temu, a ich stan techniczny nie był od pewnego czasu weryfikowany, co zwiększa ryzyko rozszczelnienia zbiornika i zatrucia wód podziemnych i gruntów. W ramach jednego obiektu mieszkalnego zameldowanych jest średnio trzy osoby, oznacza to dużą ilość ścieków generowanych przez każdą posesję, a tym samym stwarza konieczność częstych odbiorów nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, zwiększa koszty
i niedogodności. Dzięki budowie kanalizacji tworzymy dogodne warunki do życia mieszkańcom oraz dbamy o środowisko naturalne.

Cały projekt obejmuje budowę ok. 36 km sieci, która ma być gotowa do końca 2020 roku. Część pieniędzy na ten cel pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, skąd samorząd otrzymał około 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Na wniosek Wójta Gminy Milejów w wrześniu 2019 roku, Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększył kwotę dofinansowania o ponad 870 tys. zł. Aktualna wartość dofinansowania wynosi ponad 8,7 mln zł! Łączna wartość projektu, którego realizacja przypada na lata 2018-2020, to koszt ok. 18,5 mln złotych!!!

Aktualne zaawansowanie prac objętych budową sieci kanalizacyjnej dla Etapu I – Milejów, to ok. 80 %, Etapu II – Jaszczów ok. 80 %, Etapu III – Łysołaje – ok. 60 %. Po wybudowaniu całej sieci kanalizacji sanitarnej i dokonaniu rozruchu, wykonawca przystąpi do końcowego etapu inwestycji, tj. podłączania indywidualnych posesji.

W ramach projektu przewidziano również modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie zastosowania energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń OZE do produkcji ciepłej wody użytkowej. Dla potrzeb c.w.u., zaprojektowano zestaw solarny składający się z 5 kolektorów płaskich oraz zasobnika 500 l. To zadanie Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie, która jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w projekcie, zostało zrealizowane
w I półroczu 2018, a wymiana oświetlenia na energooszczędne w II półroczu 2019.

W trakcie realizacji projektu pojawiły się również nieprzewidziane problemy. W związku
z przebudową drogi wojewódzkiej 829 relacji Łucka -Łęczna-Biskupice, w kilku miejscach pojawiły się kolizje z budowaną kanalizacją. Cała procedura zmian projektowych, uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na wprowadzone zmiany i uzyskania nowego pozwolenia budowlanego, trwała ponad rok. Dlatego na niektórych odcinkach budowa kanalizacji została wstrzymana do czasu uzyskania stosownych zgód i prawomocnych pozwoleń.

Prace wykonywane podczas budowy kanalizacji są robotami ziemnymi, wykonywanymi na znacznych głębokościach, które wymagają pracy ciężkiego sprzętu i które generują czasowy nieporządek na posesjach objętych budową. Pomimo pojedynczych przypadków niezadowolenia większość mieszkańców chwali pracę generalnego wykonawcy – PRI Energopol-Lublin S.A. Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za ich wyrozumiałość i cierpliwość wykazaną przy realizowanych robotach budowlanych.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu” jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
OŚ priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez wyposażenie całej aglomeracji Milejów w sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wymogami „dyrektywy ściekowej” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiające osiągnięcie zgodnego z dyrektywą ściekową poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej. Po zrealizowaniu inwestycji sieć kanalizacyjna obejmie swym zasięgiem 100 % wyznaczonego obszaru aglomeracji Milejów.

Koniec realizacji projektu zaplanowano na IV kwartał 2020 r. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu, przebiegu tras budowanych przyłączy kanalizacyjnych można otrzymać w Urzędzie Gminy w Milejowie, tel. 81 7572026, 7572005, pok. nr 3 (w godzinach pracy urzędu).

Data opublikowania: 09:53, 29 maja 2020

Kategorie: Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020