Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów

Trwają roboty budowlane w miejscowościach: Milejów, Jaszczów, Łysołaje realizowane w ramach projektu „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu”.
Na terenie aglomeracji planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 32,06 km co umożliwi podłączenie dodatkowych osób z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków, jak i nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy podłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu, w liczbie 1905 RLM (Realnej Liczbie Mieszkańców).
Projekt kanalizacji sanitarnej w/w miejscowości gminy Milejów obejmuje wszystkie gospodarstwa, których przyłączenie do projektowanej kanalizacji i wykonanie jest możliwe pod względem technicznym. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności jej art. 5 ust. 1 pkt 2. nakładają obowiązek na właścicieli nieruchomości utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W miesiącu październiku odbyły się spotkania mieszkańców z Panem Wójtem Tomaszem Surysiem oraz kierownikami robót w Jaszczowie, Łysołajach i Jaszczowie nt. realizacji projektu oraz przebiegu robót budowlanych. Tych z mieszkańców, którzy nie mogli w nich uczestniczyć a mają pytania, wątpliwości czy ich nieruchomość jest ujęta w projekcie budowlanym, jak przebiega trasa sieci kanalizacji sanitarnej, jak zaprojektowane jest przyłącze do nieruchomości, zapraszamy osobiście do Urzędu Gminy Milejów, pokój nr 3 lub prosimy o kontakt telefoniczny: 81 75 72 026 wew. 19 lub 81 53 58 941.

Fotografie ze spotkania w Jaszczowie:

Fotografie ze spotkania w Łysołajach:

Fotografie ze spotkania w Milejowie:

Fotografie z prowadzonych prac:

Data opublikowania: 09:56, 15 listopada 2018

Kategorie: Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020