Budowa kanalizacji ścieków w msc. Milejów, Jaszczów i Łysołaje

Wniosek Gminy Milejów, złożony w partnerstwie ze Spółką Wodno-Ściekową w Milejowie, uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Projekt pn. „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu” zostanie objęty dofinansowaniem POIiŚ w ramach osi priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą POIiŚ – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – została podpisana dnia 15 stycznia 2018 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, a tym samym poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez wyposażenie całej aglomeracji Milejów w sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami „dyrektywy ściekowej” w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiające osiągnięcie zgodnego z dyrektywą ściekową poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów operacyjnych:
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Milejów – msc. Milejów, Jaszczów, Łysołaje i część msc. Łysołaje-Kolonia,
– uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Milejów,
– likwidacja niekorzystnego oddziaływania na środowisko zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne,
– redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi,
– poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury,
– poprawa jakości usług.

Na terenie aglomeracji planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości ok. 36,06 km, miejscowości: Milejów, Jaszczów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia co umożliwi podłączenie dodatkowych osób z ulepszonego oczyszczania ścieków jak i nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy podłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu w liczbie 1 905 RLM (Realnej Liczbie Mieszkańców).

Projekt kanalizacji sanitarnej w/w miejscowości gminy Milejów obejmuje wszystkie gospodarstwa, których właściciele wyrazili chęć przyłączenia do projektowanej kanalizacji i wykonanie jest możliwe pod względem technicznym. Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC-U oraz PE o średnicach w zakresie 160÷200mm, przyłącza kanalizacyjne do budynków o średnicy Ø160 i Ø200 oraz rurociągi tłoczne PE o średnicy Ø90. Ścieki z terenu inwestycji kierowane będą do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Milejowie przy pomocy ciśnieniowych pompowni strefowych. W miejscach zmiany przepływu trasy oraz w celach przyłączeniowych zastosowano studzienki kanalizacyjne inspekcyjne nie włazowe z PP lub PEDN425 oraz rewizyjne włazowe betonowe DN1000. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi i proj. rurociągami, pod rowami i ciekami wodnymi zastosowano rury ochronne PE stosowne do danej średnicy. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi i proj. kablami energet. oraz tel. przewidziano montaż dwudzielnych rur ochronnych z PE.

Ponadto w ramach projektu przewidziano modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie zastosowania energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń OZE do produkcji c.w.u. Dla potrzeb c.w.u. zaprojektowano zestaw solarny składający się z 5 kolektorów płaskich oraz zasobnika 500 l.

Projekt poddany został analizie ekonomicznej z uwzględnieniem odpowiednich składników z podziałem na: koszty inwestycji, koszty odtworzenia, koszty operacyjne, korzyści gospodarczych i efektów zewnętrznych, w tym tych związanych z ochroną środowiska, łagodzeniem zmiany klimatu oraz odpornością na zmianę klimatu i klęski żywiołowe.
Wyniki analizy ekonomicznej potwierdziły, że projekt charakteryzuje się opłacalnością społeczno-ekonomiczną i kwalifikuje się do realizacji.

Całkowite koszty brutto projektu wynoszą ok. – 16 594 894,80 PLN
Zakładany model finansowania projektu:
Kwota dofinansowania ze środków UE – 7 861 242,15 PLN
Środki JST ok. – 8 207 152,65 PLN
Udział mieszkańców ok. – 526 500,00 PLN
Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: II kw. 2018 r.
Termin ukończenia robót uwzględniający ryzyka zagrożeń: IV kw. 2020 r.

Data opublikowania: 10:06, 7 lutego 2018

Kategorie: Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020