Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Milejów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów

Wójt Gminy Milejów
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Milejów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Milejów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów.Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów.
Materiał stanowiący przedmiot konsultacji oraz formularz konsultacji społecznych dostępny jest:
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://ugmilejow.bip.lubelskie.pl/?id=6,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy w Milejów pod adresem internetowym https://milejow.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”,
– w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. do godz. 15.00 w formie:
⦁ zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć:
⦁ drogą elektroniczną na adres sekretariat@milejow.pl
⦁ drogą korespondencyjną na adres: Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów,
⦁ bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.
⦁ formularza ankiety elektronicznej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/d8tNcwnMQEhV6TSz5.
⦁ zbierania uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: P. Anna Kłoda Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik sekretariatu w Urzędzie Gminy w Milejów, a także pracownik sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie.

Uwaga:
⦁ Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów.
⦁ Nie będę rozpatrywane propozycje i opinie:
⦁ z datą wpływu przez dniem 30.11.2022 r. i po godz. 15.00 w dniu 31.12.2022 r.,
⦁ niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz bez danych kontaktowych,
⦁ przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie debaty publicznej
z interesariuszami rewitalizacji oraz protokołu sporządzonego w trakcie przyjmowania uwag ustnych).
⦁ Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z przebiegu konsultacji.
⦁ Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki do pobrania:

Formularz konsultacji społecznych

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Załącznik do uchwały

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów

Ogłoszenie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie Nr 107 Wójta Gminy Milejów z dnia 14-11-2022 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
⦁ Administratorem Państwa danych jest Gmina Milejów reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów, adres: ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, tel. 81 478 76 10, e-mail: sekretariat@milejow.pl
⦁ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
⦁ Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Milejów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Milejów, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485),
⦁ Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
⦁ Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
⦁ Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
⦁ W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
⦁ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
⦁ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
⦁ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
⦁ prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
⦁ Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
⦁ Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Data opublikowania: 14:34, 22 listopada 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia