Aktualności

XXXII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 8 lipca 2021 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Podjęcie uchwał w sprawie:a/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓWAndrzej Wirski

Miniaturka artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Aktualności

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym

Więcej