Zwrot podatku akcyzowego

AKTUALNE INFORMACJE ORAZ FORMULARZE DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

1. Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948)

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Agnieszka Jakubowska pok. 15,

telefon: 81 4787629 lub 81 4787628

email: a.jakubowska@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku

4. Opłaty

Zwolniono z opłaty skarbowej

5. Niezbędne formularze

– Formularz wniosku

– Oświadczenie o działkach

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie (…)

– Zestawienie faktur

– Klauzula informacyjna

– Informacja przyjmowanie wniosków 2024

6. Dodatkowe informacje

Podmiotem uprawnionym do składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest producent rolny. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w dwóch nieprzekraczalnych terminach:
– od 1 lutego do ostatniego dnia lutego – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia;
– od 1 sierpnia do 31 sierpnia – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca.

Wymagane dokumenty:
– prawidłowo wypełniony wniosek;
oryginały faktur dokumentujących zakup oleju napędowego przez wnioskodawcę za ostatnie półrocze poprzedzające termin składania wniosków w danym okresie;
– dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz, koni za 2023 r. będącego w posiadaniu producenta rolnego ( w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do w/w zwierząt);
– w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego odpis z tego rejestru;
– w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zgoda pozostałych współposiadaczy umieszczona na drugiej stronie wniosku.

W przypadku wątpliwości co do wielkości powierzchni gospodarstwa , a zwłaszcza powierzchni użytków rolnych zadeklarowanej we wniosku, a wynikającej np. z umów dzierżawy gruntów, producent rolny dołącza oświadczenie o dzierżawionych gruntach, umowę dzierżawy, nakaz płatniczy podatku rolnego.

Wypłata kwoty zwrotu określonej w decyzji następuje w terminach:
– 1-30 kwietnia dla wniosków złożonych w lutym;
– 1-31 października dla wniosków złożonych w sierpniu. 

W związku ze zmianą z dnia 22 lutego 2019 r. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2188 ze zm.) w art. 1 ustawy określono kody CN oleju napędowego uprawniające do zwrotu podatku akcyzowego.

Poniżej zamieszczam informacje dotyczącą odpowiednich kodów ON na fakturze:

– CN 2710 19 43 do 27 1019 48

– CN 27 1020 11 do 27 1020 19

– CN 3826 00