Wymiana dowodu osobistego/wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie.

Gdzie mogę złożyć wniosek o nowy dowód? Czy muszę umawiać się na złożenie wniosku?
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy / miasta w Polsce. Nie musi to być urząd w gminie, w której jesteś zameldowany (zameldowana).

Jakie dokumenty potrzebuję aby uzyskać dowód osobisty?
Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest przygotowywany na stanowisku obsługowym.
– aktualna fotografia o wymiarach 35×45 mm, przedstawiająca wizerunek w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (szczegółowe wymogi dot. fotografii znajdują się w kolejnym punkcie).

– ważny polski dowód osobisty lub ważny polski paszport (dot. osób, które go posiadają)

UWAGA! Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel

Uwaga! Od 8 listopada 2021 r. zmieniły się przepisy – jeśli Twój dowód osobisty stracił już ważność albo został on utracony lub uszkodzony, a posiadasz ważny paszport, urzędnik poprosi Cię o jego przedstawienie (informację o tym, czy masz ważny paszport urzędnik zobaczy w rejestrze PESEL). Bez niego nie będzie możliwe procedowanie wniosku. Jeżeli nie posiadasz ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, weź ze sobą dotychczasowy dowód osobisty, który utracił ważność, a w przypadku jego braku inny dokument ze zdjęciem.

Jeśli składasz wniosek dla podopiecznego, potrzebny będzie dokument, który potwierdzi, że jesteś kuratorem lub opiekunem.

Jeśli nabyłeś (nabyłaś) obywatelstwo polskie i ubiegasz się o pierwszy dowód osobisty, potrzebny będzie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość (np. dotychczasowa karta pobytu).

Jeśli dane dotyczące Twojego obywatelstwa będą budzić wątpliwości (np. gdy od dłuższego czasu nie miałeś/nie miałaś ważnego polskiego dowodu osobistego i ważnego polskiego paszportu), urzędnik może poprosić Cię o przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego. Poinstruuje Cię wówczas jak taki dokument uzyskać.

Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.

Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia.

Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia – na 5 lat.

Wymogi dotyczące fotografii do dowodu osobistego?
Do wniosku musisz dołączyć kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 mm, wydrukowane na papierze fotograficznym. Musi ono przedstawiać Twój aktualny wizerunek w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, na jasnym, jednolitym tle.

Fotografia musi mieć dobrą ostrość i równomierne oświetlenie. Kolor skóry musi być odwzorowany w naturalny sposób.

Zdjęcie musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii.

Na zdjęciu musisz patrzeć na wprost i mieć naturalny wyraz twarzy (bez uśmiechu). Usta muszą być zamknięte. Twarz nie może być przysłonięta włosami, a brwi, oczy i źrenice muszą być widoczne (nie mogą nachodzić na nie ramki okularów). Wymogi te nie muszą być spełnione, jeżeli nie pozwala na to Twój stan zdrowia.

Na fotografii nie możesz mieć nakrycia głowy, chyba że nosisz je zgodnie z zasadami swojego wyznania. Wówczas musisz dołączyć do wniosku zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nakrycie głowy możesz mieć także w przypadku, gdy uprawdopodobnisz, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Jeśli na zdjęciu musisz być przedstawiany / przedstawiana w okularach z ciemnymi szkłami, konieczne będzie okazanie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Fotografia dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, nie musi spełniać wymogów dot. naturalnego wyrazu twarzy, patrzenia na wprost oraz widocznych oczu i źrenic. Pozostałe wymogi muszą być jednak spełnione.

Fotografia musi być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. !!!

Tu możesz sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Czy zostaną pobrane ode mnie odciski palców?
Od 7 listopada 2021 r. odciski palców pobierane są od każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia (w tym także od osób ubezwłasnowolnionych). Jest to wymóg wprowadzony ustawą o dowodach osobistych i nie możesz odmówić zeskanowania Twoich odcisków.

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy czasowo nie będzie możliwe pobranie od Ciebie odcisków palców. Wówczas zostanie wydany Ci dowód osobisty bez odcisków, jednak taki dokument będzie ważny tylko 12 miesięcy.

Czy dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku?
Przy składaniu wniosku musi być obecna każda osoba, która ukończyła 5. rok życia. Dziecko, które w momencie składania wniosku nie ma ukończonych 5 lat, nie musi być obecne, jednak jeśli w okresie między złożeniem wniosku, a odbiorem gotowego dokumentu osiągnie ten wiek, będzie musiało być obecne przy odbiorze.

Pamiętaj, że w przypadku dziecka obowiązują te same zasady przedkładania dokumentów, co w przypadku osób dorosłych. Jeśli dziecko posiada ważny dowód osobisty lub ważny paszport – musisz go przedstawić przy składaniu wniosku.

Czy wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika?
Wniosek o dowód osobisty nie może być złożony przez pełnomocnika. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków.

Niedługo kończę 18 lat. Kiedy mogę samodzielnie złożyć wniosek o dowód osobisty?
Jeżeli nie masz ważnego dowodu osobistego, wniosek o wydanie nowego dokumentu możesz samodzielnie złożyć nie wcześniej niż w 30. dniu przed ukończeniem 18. roku życia. Nie musisz wtedy przychodzić do urzędu z rodzicem. Pamiętaj jednak, że jeśli masz wydany ważny polski paszport, musisz go przedstawić w momencie składania wniosku.

Jeżeli składasz wniosek samodzielnie w okresie 30 dni przed osiemnastymi urodzinami, a dowód będzie gotowy do odbioru wcześniej niż osiągniesz pełnoletność, dokument będziesz mógł samodzielnie odebrać dopiero w dniu 18. urodzin. Gdy będzie on potrzebny wcześniej, możesz odebrać go z rodzicem.

Warstwa elektroniczna
Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji.
1. Certyfikat obecności aktywny jest w każdym dowodzie
2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienie dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN.
3. Certyfikat podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany zostanie indywidualny numer PIN 6-cyfrowy.

Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy.

Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Czym jest certyfikat podpisu osobistego i co mi on daje?
Obecnie wydawane dowody osobiste mają tzw. „warstwę elektroniczną”, w której może zostać umieszczony certyfikat podpisu osobistego, przy użyciu którego możesz składać pod dokumentami elektronicznymi podpis elektroniczny. Podpis taki w kontaktach z podmiotami publicznymi ma skutek prawny jak podpis własnoręczny. Także niektóre podmioty prywatne akceptują taki podpis.

Z funkcjonalności podpisu osobistego będziesz mógł / mogła korzystać, jeśli zaznaczysz odpowiednią opcję we wniosku o wydanie dowodu i przy odbiorze dokumentu ustalisz 6-cyfrowy kod PIN (kod PIN jest zabezpieczeniem przed nieuprawnionym złożeniem podpisu osobistego przez osobę, w rękach której może znaleźć się Twój dowód).

Podpis osobisty możesz złożyć pod dokumentem elektronicznym np. przy użyciu aplikacji eDO App, dostarczanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, którą zainstalujesz na smartfonach posiadających antenę NFC (więcej szczegółów na stronie: https://www.edoapp.pl/).

Podpis osobisty możesz składać także na komputerze, jeżeli posiadasz odpowiedni czytnik (więcej szczegółów na stronie: https://edowod.gov.pl/).

Zgubiłem / zgubiłam dowód osobisty. Jak i gdzie mogę go unieważnić?
1. Jeśli zgubiłeś / zgubiłaś dowód osobisty, powinieneś / powinnaś jak najszybciej zgłosić ten fakt, by dowód został unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
1) w dowolnym urzędzie, który zajmuje się dowodami osobistymi (nie musi to być urząd, w którym wyrabiałeś / wyrabiałaś dowód)
2) drogą elektroniczną, jeśli posiadasz podpis zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, do urzędu który wydał dowód:

– unieważnienie swojego dowodu
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod
– unieważnienie dowodu dziecka lub innej osoby
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-dowodu-osobistego-dziecka-lub-podopiecznego–uniewaznij-dowod

Do zgłoszenia utraty dowodu osobistego możesz upoważnić inną osobę. Twój pełnomocnik będzie musiał złożyć w urzędzie oryginał pełnomocnictwa szczególnego do zgłoszenia utraty dowodu (w upoważnieniu musi być wprost wskazane, że chodzi o dokonanie zgłoszenia utraty dowodu osobistego; nie może to być ogólne pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej). Pamiętaj jednak, że pełnomocnik nie będzie mógł złożyć wniosku o dowód osobisty w Twoim imieniu.

Odbiór dowodu osobistego
Dowód osobisty będzie gotowy do odbioru w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jeśli składałeś / składałaś wniosek dla siebie i wyraziłeś / wyraziłaś zgodę na przekazanie swoich danych do Rejestru Danych Kontaktowych, o tym, że dowód jest gotowy do odbioru, zostaniesz poinformowany / poinformowana smsem i/lub e-mailem.

Jeśli składałeś / składałaś wniosek dla dziecka lub podopiecznego status wniosku możesz sprawdzić na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy, wpisując numer wniosku zawarty w potwierdzeniu złożenia wniosku, które zostało wręczone Ci przy składaniu wniosku.
Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r. nie ma podstaw do jego wymiany. Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Gdzie mogę odebrać dowód?
Dowód osobisty musisz odebrać w tym urzędzie, w którym składałeś / składałaś wniosek. Przepisy ustawy o dowodach osobistych nie pozwalają na zmianę miejsca odbioru dowodu.

Dowód musisz odebrać osobiście.
Zabierz dowód osobisty, jeśli go nie miałeś lub utraciłeś – aktualny paszport (jeśli go posiadasz) lub dokument potwierdzający legalność pobytu – jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).

Dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu.
Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada).

Dowód osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba, dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun albo kurator.

Dziecko powyżej 12. roku życia, od którego pobierano odciski palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, musi być obecne przy odbiorze (w celu weryfikacji odcisków)

Jak długo dowód oczekuje na odbiór? Czy mogę odebrać go po kilku miesiącach?
Dowód osobisty oczekuje na odbiór przez cały okres jego ważności. Możesz go zatem odebrać po kilku miesiącach.

Wszelkie informacje dotyczące dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. e-Dowodu) znajdziesz. https://www.gov.pl/web/e-dowod

Podstawa prawna
– ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
– ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
– ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.