Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

1. Podstawa prawna

– ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 2016 r., poz. 487 z późn. zmian.)- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zmian)- uchwała Nr XI/ 133/12 Rady Gminy Milejów z dnia 29 czerwca 2012 r.- w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Milejów miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych- uchwała Nr XX/202/13 Rady Gminy Milejów z dnia 29 listopada 2013 r.- w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Sylwia Jaworska pok. 15,Telefon; 81 4787628Email: s.jaworska@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

4. Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

5. Niezbędne formularze

1) formularz wniosku – zezwolenie jednorazowe

2) formularz wniosku – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

6. Dodatkowe informacje

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina pobiera opłatę, którą wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.Opłata o której mowa powyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie danego roku natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą już sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, oblicza się na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zgodnie z art. 11¹ ust. 5 ( dz. U. 2016r., poz. 487 z późn. zmian.).