Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1. Podstawa prawna
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z późn. zm.),
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71)

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Tomasz Filipek pok. 12C,
telefon: 81 4787649
email: os@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy
od 30 dni do ok. 3 miesięcy

4. Opłaty
Opłata skarbowa wynosi 205 zł

5. Niezbędne formularze
– formularz wniosku

6. Dodatkowe informacje
Wytyczne dotyczące niezbędnych załączników do wniosku zawarte są w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia określa art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.