Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

1. Podstawa prawna– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663)

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawyMałgorzata Konowałek pok. 19,tel. 81 4787636,email: m.konowalek@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawyDo 30 dni od dnia złożenia dokumentów

4. OpłatyNie pobiera się

5. Niezbędne formularze– formularz wniosku na podział nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne– formularz wniosku o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego– formularz wniosku na podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym

6. Dodatkowe informacjeW przypadku dokonywania podziału nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, powodujących wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha oraz podziałów wykonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego wykonywanych w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków, wydzielenia działki gruntu znajdującej się pod budynkiem, niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego, jeżeli budynek ten został wzniesiony w dobrej wierze przez samoistnego posiadacza, wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw, realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych, wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.We wniosku należy wskazać cel dokonywania podziału nieruchomości.

Załączniki do wniosku:– tytuł prawny do nieruchomości – np. księga wieczysta, akt własności ziemi, umowa przekazania gospodarstwa rolnego (łącznie z aktem własności ziemi), postanowienie o nabyciu praw do spadku (łącznie z aktem własności ziemi), postanowienie o zasiedzeniu, postanowienie o uwłaszczeniu, decyzja o zwrocie nieruchomości i in.- wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi- 2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości, wykonanego na kopii mapy zasadnicze.Wypis z katastru nieruchomości oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, aleja Jana Pawła II 95 A.

Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedstawić do Urzędu Gminy Milejów:- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,- wykaz zmian gruntowych,- mapę z projektem podziału.