Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym( t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz.1540 z późn. zm.).

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Dominika Struzik pok. 2, telefon: 814787622, email: d.struzik@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

4. Opłaty

Nie podlega

5. Niezbędne formularze

deklaracja na podatek rolny DR-1ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniuZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

6. Dodatkowe informacje

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:- składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu (Wójtowi Gminy), właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania, deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,- wpłacać obliczony w deklaracji podarek rolny – bez wezwania na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Wpłaty na podatek rolny należy dokonywać na rachunek budżetu gminy: SBP Piaski O/Milejów 44 8689 0007 4000 0095 2000 0020

Stawki podatku rolnego określa uchwała Nr XXXVII/218/21 Rady Gminy Milejów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.

Termin płatności podatku można odroczyć lub podatek rozłożyć na raty.

Wniosek należy złożyć przed terminem płatności. Wniosek jest zwolniony z opłat. Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 40% obniżonej stawki odsetek za zwłokę na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIV/101/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Milejów.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy (Wójt Gminy), na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłaty zaległości – zgodnie z art.67a ustawy – Ordynacja podatkowa. W przypadku zaległości w podatku od nieruchomości wniosek taki składany jest po terminie płatności.Do w/w wniosków należy dołączyć dokumenty obrazujące sytuację finansową podatnika, która niezbędna jest do podjęcia odpowiedniej decyzji.

Zwolnienia od podatku rolnego określa:

1. uchwała Rady Gminy Milejów Nr XXIV/131/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

2. uchwała Rady Gminy Milejów Nr III/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.