Podatek od środków transpostowych

Podatek od środków transportowych

1. Podstawa prawna

– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170),

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Eliza Molenda-Kopeć pok. 3,

telefon: 814787618

email: e.kopec@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

5. Niezbędne formularze

Deklaracja na podatek od śr. transportowych (DT-1)

Załącznik do deklaracji DT-1

– umowa kupna – sprzedaży

– kserokopia dowodu rejestracyjnego

6. Dodatkowe informacje

– Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciela traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

– Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.- W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

– Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został zarejestrowany na terytorium RP, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został nabyty.

– Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

Deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy składa się w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obliczony w deklaracji podatkowej podatek od środków transportowych – bez wezwania należy wpłacać na rachunek budżetu gminy: SBP Piaski O/Milejów 44 8689 0007 4000 0095 2000 0020.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia: 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a) pod dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

– w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego I rata,

– do dnia 15 września danego roku II rata,

b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr LXV/371/23 Rady Gminy Milejów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Milejów na 2024 rok.

Termin płatności podatku można odroczyć lub podatek rozłożyć na raty.

Wniosek należy złożyć przed terminem płatności. Wniosek jest zwolniony z opłat. Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% stawki odsetek za zwłokę na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIV/101/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Milejów.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy(Wójt Gminy), na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłaty zaległości – z godnie z art.67a ustawy – Ordynacja podatkowa. W przypadku zaległości w podatku od nieruchomości wniosek taki składany jest po terminie płatności.