Podatek od osób fizycznych

Podatek osób fizycznych

Podatek rolny

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)

Niezbędne formularze:

informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

dane o nieruchomościach rolnych ZIR-1

dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZIR-2

dane pozostałych podatników ZIR-3

– stawki podatku rolnego określa Uchwała nr LI/300/22 Rady Gminy Milejów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2023 rok

Podatek leśny

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn zm.)

Niezbędne formularze:

informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1

dane o nieruchomościach leśnych- ZIL-1

dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym- ZIL-2

dane pozostałych podatników ZIL-3

– stawki podatku leśnego określa komunikat prezesa GUS z 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Podatek od nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Stawki podatku od nieruchomości określa uchwała Nr XXV/159/20 Rady Gminy Milejów z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Milejów na rok 2021.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości określa uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Milejów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Milejów.

Niezbędne formularze

informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

dane o nieruchomościach ZIN-1

dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZIN-2

dane pozostałych podatników ZIN-3

Dodatkowe informacje

I. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

II. Osoby fizyczne są zobowiązane są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje odpowiednio o gruntach, lesie, nieruchomościach oraz sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości.

III. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy (Wójt Gminy), na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłaty zaległości – zgodnie z art.67a ustawy – Ordynacja podatkowa.

Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej starające się o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę składają:

1. Wniosek wraz z uzasadnieniem

2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej

3. Oświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa

4. Dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podatnika, np.:

• zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

• zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy bieżącego roku,

• odcinek renty/emerytury,

• zaświadczenie/decyzja z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego(lub kopia dowodu pobieranego zasiłku) i inne

5. Rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, czynsz, wywóz nieczystości oraz inne dokumenty uzasadniające wniosek (np. rachunki za leki, dokumenty potwierdzające pobyt w szpitalu)

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w rolnictwie (pomoc DE MINIMIS w rolnictwie) starające się o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę składają:

1. Wniosek wraz z uzasadnieniem

2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej podatnika

3. Oświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa

4. Dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podatnika, np.:

• zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

• zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy bieżącego roku,

• odcinek renty/emerytury,

• zaświadczenie/decyzja z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego(lub kopia dowodu pobieranego zasiłku) i inne

5. Rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, czynsz, wywóz nieczystości oraz inne dokumenty uzasadniające wniosek (np. rachunki za leki, dokumenty potwierdzające pobyt w szpitalu)

6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

7. Informacje niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r.)

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą (pomoc DE MINIMIS) starające się o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę składają:

1. Wniosek wraz z uzasadnieniem

2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej

3. Oświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa

4. Dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podatnika, np.:

• zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

• zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy bieżącego roku,

• zaświadczenie/decyzja z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego(lub kopia dowodu pobieranego zasiłku) i inne

• wykaz zobowiązań i należności – jeśli są kredyty to kwota wyjściowa, termin zaciągnięcia kredytu, termin spłaty kredytu, aktualne zadłużenie, wysokość rat, ksero umów. Dotyczy to zarówno działalności gospodarczej jak i podatników;

5. Rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, czynsz, wywóz nieczystości oraz inne dokumenty uzasadniające wniosek (np. rachunki za leki, dokumenty potwierdzające pobyt w szpitalu)

6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

7. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie (formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.)

8. Informacje o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe (sprawozdanie z prowadzonej działalności, bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową

IV. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy o podatku rolnym z tytułu zakupu użytków rolnych w celu otworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego od osoby obcej przysługuje zwolnienie przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po tym okresie przysługuje ulga w podatku rolnym, polegająca na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% – ust. 6 ww. artykułu. W/w zwolnienie i ulga podatkowa udzielane jest na wniosek podatnika.

Niezbędne dokumenty:

1. Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

2. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis

3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

4. Kserokopia aktu notarialnego dotyczącego nabytych gruntów.

Pracownicy odpowiedzialni:

Kamila Zielińska pok. nr 2 telefon: 814787619 email: k.zielinska@milejow.pl

Dominika Struzik pok. nr 2 telefon: 814787622 email: d.struzik@milejow.pl

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.