Podatek od nieruchomości od osób prawnych

1. Podstawa prawna
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r, poz. 70 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.).

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Marta Jóźwiak pok. 11,
telefon: 814787624
email: m.jozwiak@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy
do 30 dni

4. Opłaty
Nie podlega

5. Niezbędne formularze
– deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
– ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
– ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

6. Dodatkowe informacje
1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki mniemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
– składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu (Wójtowi Gminy), właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
– wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

Wpłaty na podatek od nieruchomości należy dokonywać na rachunek budżetu gminy:

SBP Piaski O/Milejów 44 8689 0007 4000 0095 2000 0020

Stawki podatku od nieruchomości określa uchwała Nr LXV/370/23 Rady Gminy Milejów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Milejów na rok 2024.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości określa:
uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Milejów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Milejów.

Termin płatności podatku można odroczyć lub podatek rozłożyć na raty.
Wniosek należy złożyć przed terminem płatności. Wniosek jest zwolniony z opłat. Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 40% obniżonej stawki odsetek za zwłokę na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIV/101/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Milejów.
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy (Wójt Gminy), na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłaty zaległości – zgodnie z art.67a ustawy – Ordynacja podatkowa. W przypadku zaległości w podatku od nieruchomości wniosek taki składany jest po terminie płatności.

Do w/w wniosków należy dołączyć dokumenty obrazujące sytuację finansową podatnika, która niezbędna jest do podjęcia odpowiedniej decyzji.