Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji Gminy Milejów

Wójt Gminy Milejów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Milejów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milejów.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Milejów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milejów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy(*) rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu uchwały.

Materiał stanowiący przedmiot konsultacji oraz formularz konsultacji społecznych dostępny jest:
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym: Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Gminy Milejów
– na stronie internetowej Urzędu Gminy w Milejów pod adresem internetowym: Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji Gminy Milejów
– w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 20.02.2024 r. do dnia 26.03.2024 r. do godz. 15.00 w formie:
1) zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres sekretariat@milejow.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów,
c) bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.
d) formularza ankiety elektronicznej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/3KiBCs7ght5abtAY8

2) zbierania uwag ustnych.

Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: P. Anna Kłoda Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik sekretariatu w Urzędzie Gminy w Milejów, a także pracownik sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie.

Uwaga:
Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem uchwały Rady Gminy Milejów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milejów.
Nie będę rozpatrywane propozycje i opinie:
– z datą wpływu przed dniem 20.02.2024 r. i po godz. 15.00 w dniu 26.03.2024 r.,
– niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz bez danych kontaktowych,
– przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu sporządzonego w trakcie przyjmowania uwag ustnych).
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z przebiegu konsultacji.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


(*) zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji, są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Do pobrania:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milejów

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz konsultacji

Data opublikowania: 11:49, 15 lutego 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ważne