Konsultacje społeczne – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Milejów do roku 2030

Wójt Gminy Milejów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów do roku 2030.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów do roku 2030. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie zapisów programu. Materiał stanowiący przedmiot konsultacji oraz formularz konsultacji społecznych dostępny jest:
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym: Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Gminy Milejów
– na stronie internetowej Urzędu Gminy w Milejów pod adresem internetowym: Konsultacje społeczne – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Milejów do roku 2030
– w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 20.02.2024 r. do dnia 26.03.2024 r. do godz. 15.00 w formie:
1) zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych. Formularz konsultacji można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres sekretariat@milejow.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów,
c) bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.
d) formularza ankiety elektronicznej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/nTkHE7nq8yJajZSc9

2) zbierania uwag ustnych.

Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: P. Anna Kłoda Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, w godzinach pracy urzędu.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik sekretariatu w Urzędzie Gminy w Milejów, a także pracownik sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie.

Uwaga:
Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów do roku 2030.
Nie będę rozpatrywane propozycje i opinie:
– z datą wpływu przed dniem 20.02.2024 r. i po godz. 15.00 w dniu 26.03.2024 r.,
– niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz bez danych kontaktowych,
– przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacji społecznych (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu sporządzonego w trakcie przyjmowania uwag ustnych).
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządza się raport z przebiegu konsultacji.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Do pobrania:

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejów do 2030 roku

Formularz konsultacji

Data opublikowania: 12:41, 15 lutego 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ważne