Działalność regulowana

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

1. Podstawa prawna

– ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2016r., poz. 250 z późn. zmian.)- ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2016r., poz. 1827 z późn. zmian.)- ustawa z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2016r., poz. 1829 z późn. zmian.)- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U. 2014r., poz. 1923 z późn. zmian.)

 

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Sylwia Jaworska pok. 15,Telefon: 81 4787628,Email: s.jaworska@milejow.pl

 

3. Termin załatwienia sprawy

7 dni

 

4. Opłaty

50 zł – opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,25 zł – za dokonanie zmian we wpisie

 

5. Niezbędne formularze

wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościoświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.