Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

1. Podstawa prawnaUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.2058 z późn. zm.).

2. Termin załatwienia sprawyUdostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. OpłatyDostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (art. 7 ust.2 ustawy). Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formie wskazanej we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art.15 ust.1 ustawy).

4. Niezbędne formularzeFormularz wniosku

5. Dodatkowe informacjeUdostępnieniu podlega informacja publiczna o:- polityce wewnętrznej i zagranicznej,- organach władzy publicznej, organach samorządów gospodarczych i zawodowych, podmiotach reprezentujących Skarb Państwa, podmiotach reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, osobach prawnych, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów- oraz o zasadach funkcjonowania w/w podmiotów,- danych publicznych,- majątku publicznym, w tym: długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek,Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:- ogłaszania informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,- udostępniania w formie ustnej lub pisemnej,- w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,- przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.