Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

1. Podstawa prawna– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2013 r., poz.966 z późn. zmian.),- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz.1817 z późn. zmian.),- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu ( Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawyAgnieszka Jakubowska pok. 15,telefon: 81 4787629email: a.jakubowska@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

4. OpłatyNie podlega

5. Niezbędne formularzeformularz wnioskuformularz deklaracji

6. Dodatkowe informacjeKomu przysługuje dodatek mieszkaniowy?- najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,- osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą w wysokości:1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4-osobowym;3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:1) 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;2) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4-osobowym;3) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wymagane dokumenty- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego- wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnie użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków,- na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach,- orzeczenie o niepełnosprawności z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dokumenty dodatkowe (kserokopie lub do wglądu)- tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności)- rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem do 30% tj.- dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2,- dla 2 osób 40m2 + 30% = 52,0m2,- dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5m2,- dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2,- dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2,- dla 6 osób 70m2 + 30% = 91,0m2,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię tego lokalu o 5 m2.