Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

1. Podstawa prawna– ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zmian.),- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zmian.)

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawyAgnieszka Jakubowska pok. 15,telefon: 81 4787629email: a.jakubowska@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

4. OpłatyNie podlega

5. Niezbędne formularze– formularz wniosku

6. Dodatkowe informacjeDodatek energetyczny przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy i jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób;- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw energii, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wymagane dokumenty:- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.