Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Milejów za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Milejów przedstawia Radzie Gminy Milejów Raport o stanie Gminy Milejów za 2022 rok.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Milejów za 2022 rok mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Milejów.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Milejów za 2022 rok odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Milejów w godzinach pracy urzędu.


Do pobrania:

Formularz zgłoszenia do debaty

Raport o stanie Gminy Milejów za 2022 r.

Data opublikowania: 14:47, 16 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności