ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MILEJÓW ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Milejów przedstawia Radzie Gminy Milejów Raport o stanie Gminy Milejów za 2020 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Milejów za 2020 rok mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Milejów.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „ Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia”.

Sesja na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Milejów odbędzie się dnia 28 lipca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Milejów w godzinach pracy urzędu.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia do debaty

Raport o stanie Gminy Milejów za 2020 rok

Data opublikowania: 10:32, 20 lipca 2021

Kategorie: Aktualności