Zawiadomienie

Wójt Gminy Milejów zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/226/21 z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5606) oraz Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/225/21 z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5605)  z dniem 1.01.2022r. Gmina Milejów stosownie  do  art.  6c  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź zm.), rezygnuje z możliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W związku z powyższym zobowiązani są Państwo do podpisania umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w tut. urzędzie. W sytuacji, gdy nieruchomość wykorzystywana jest w części na cele mieszkaniowe oraz na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

1) uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej nieruchomość zamieszkałą, zgodnie ze złożoną deklaracją;

2) zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, dla części nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli  wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Milejów są zobowiązani zawrzeć takie umowy od dnia 01.01.2022 roku i przedstawić kopię tego dokumentu w Urzędzie Gminy w Milejowie.

Jednocześnie informuję, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

Wójt Gminy

Tomasz Suryś

Data opublikowania: 07:45, 22 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności, Ważne