XXXVIII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 17 grudnia 2021 roku – piątek – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Gminy Milejów.
  4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu

b/ zmian wieloletniej prognozy finansowej

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Milejów

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 13:34, 14 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności