XXXVI sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Milejów w dniu 13 października 2021 roku – środa – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Milejów.4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.6. Interpelacje radnych.7. Podjęcie uchwał w sprawie:a/ rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowieb/ uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”c/ zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych we wskazanych miejscach publicznych na terenie gminyd/ odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milejówe/ pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Milejowief/ ustalenia wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez wójtag/ zmian wieloletniej prognozy finansowejh/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.8. Odpowiedzi na interpelacje.9. Zapytania i wolne wnioski.10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓWAndrzej Wirski

Data opublikowania: 10:58, 7 października 2021

Kategorie: Aktualności