XXXIX sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Milejów w dniu 28 grudnia 2021 roku – wtorek – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Gminy Milejów.

4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.

6. Interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Milejów-Osada statusu miasta

b/ zmian wieloletniej prognozy finansowej

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

d/ wieloletniej prognozy finansowej

e/ uchwały budżetowej na 2022 r.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 15:50, 21 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności