XXXIII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 28 lipca 2021 roku – środa – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Milejów.4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.6. Interpelacje radnych.7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Milejów za 2020 r., w tym debata:1) głosy radnych2) głosy mieszkańców8. Podjęcie uchwał w sprawie:a/ rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Milejówb/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Milejów z wykonania budżetu za 2020 rokc/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milejów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rokd/ zmian wieloletniej prognozy finansoweje/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.f/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowieg/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milejów na rok szkolny 2021/2022,h/ określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.9. Odpowiedzi na interpelacje.10. Zapytania i wolne wnioski.11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓWAndrzej Wirski

Data opublikowania: 10:13, 20 lipca 2021

Kategorie: Aktualności