XXXI sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 czerwca 2021 roku – wtorek – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Milejów.4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.6. Interpelacje radnych.7. Podjęcie uchwał w sprawie:a/ stwierdzenia, iż zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejówb/ uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów,c/ zmieniająca uchwałę w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milejów,d/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,e/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.8. Odpowiedzi na interpelacje.9. Zapytania i wolne wnioski.10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓWAndrzej Wirski

Data opublikowania: 09:29, 22 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności