XLVI sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Milejów w dniu 8 lipca 2022 roku – piątek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych na obszarze gminy Milejów,

b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie,

c/ emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

d/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 10:07, 6 lipca 2022

Kategorie: Aktualności