XLV sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 czerwca 2022 roku – środa – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ stwierdzenia, że zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów
b/ uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Milejów za 2021 r., w tym debata:
1) głosy radnych
2) głosy mieszkańców
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
c/ rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Milejów
d/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Milejów z wykonania budżetu za 2021 rok
e/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milejów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Data opublikowania: 14:10, 23 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności