XLIX sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Milejów w dniu 17 października 2022 roku – poniedziałek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLV, XLVI, XLVII, XLVIII sesji Rady Gminy Milejów.
  4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i ustalenia rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejów,

b/ uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”,

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Milejów na lata 2015-2022”,

d/ przejęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie gminy Milejów,

e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów  położonych na obszarze gminy Milejów,

f/ pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Milejowie,

g/ ustalenia wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez wójta,

h/  zmian wieloletniej prognozy finansowej,

i/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.,

j/ zmiany Uchwały nr XLVI/271/22 Rady Gminy Milejów z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

k/ rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,

l/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejów,

ł/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejów,

m/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejów.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW 

Andrzej Wirski

 

Data opublikowania: 12:32, 11 października 2022

Kategorie: Aktualności