XLIV sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 14 czerwca 2022 roku – wtorek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XL, XLI, XLII i XLIII sesji Rady Gminy Milejów.
  4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Milejów

b/ zmian wieloletniej prognozy finansowej

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

  Andrzej Wirski

Data opublikowania: 11:31, 9 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności