XLII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 30 marca 2022 roku – środa – o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Milejów-Osada statusu miasta.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 07:46, 24 marca 2022

Kategorie: Aktualności